• YHDISTYS KOILLISMAALLA

  Taiteilijaseuran toimintaa johtaa vuosikokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, neljä jäsentä ja kaksi varajäsentä.

  Taiteilijaseura hoitaa jäsenistön yhteydenpitoa ja etuja perimällä vuosittaisen jäsenmaksun.
  Näyttelytoiminta rahoitetaan apurahoilla ja osanottomaksuilla.


 • Koillisen taikaa 1974 - 2014 Taiteilijaseura Koillisen historiaa ja jäsenesittelyjä

  Koillisen taikaa 1974 - 2014 -kirjaa on saatavana puheenjohtajalta.
  Kirja on oiva historiakuvaus Taiteilijaseuran 40 -vuotistaipaleelta. Kirja sisältää myös ilmestymisvuoden jäsenesittelyjä.

 • Jäsenten näyttelyt Suomen 100-vuotisjuhlavuonna 2017

  "Yhteys"
  Päivi Ollila - Elina Piiroinen
  Kaamosgalleria, Kuusamotalo, 02.02. - 27.02.2017

  "Matka"
  75-vuotisjuhlanäyttely
  Suoma Yli-Suvanto, Päätaloinstituutti, Taivalkoski
  03.02. - 14.03.2017

  "Pohjoinen ruukki ja matkailukohteet 1917 - 2017" Valma Lämsä, Kaamosgalleria, Kuusamotalo 01.08 - 30.08.2017. Näyttely kuuluu valtakunnalliseen Suomi Finland 100-ohjelmaan.

  "Matka"
  Suoma ja Raimo Yli-Suvanto,
  Neliögalleria, Oulu
  02. - 24.08.2017

  Shamaangalleria,
  Gallerian avajaisnäyttely,
  Suoma Yli-Suvanto maalauksia , Raimo Yli-Suvanto veistoksia,
  Vuotunki 02. - 17.09.2017

YHDISTYS JA SÄÄNNÖT

 • YHDISTYS

  Puheenjohtaja
  Lea Iso-Möttönen

  Puh. 0407360785 Email: lea.isomottonen@gmail.com
  Yhdistys on perustettu 1974. Yhdistyksen kotipaikka on Kuusamo.

  Taiteilijaseura Koillisen tarkoituksena on edistää suomalaista kuvataidetta ja taiteen harrastusta ja siten tukea ja helpottaa Koillismaan kuvataidetekijöiden työtä Kuusamon, Taivalkosken, Posion ja Pudasjärven sekä Sallan alueella.

  Yhdistys järjestää vuosittain näyttelyitä ja muuta taidetoimintaa pääasiassa Koillismaalla. Vuosinäyttely järjestetään Kuusamotalon Kaamosgalleriassa.

  Vuonna 2012 näyttelytoiminta laajeni kansainväliseksi hankkeeksi Saksan Bad Kissingeniin. Saksalaisten vaihtonäyttely toteutui Kuusamotalossa 2013 elokuussa. 
  Taiteilijaseura Koillinen on Suomen Kuvataidejärjestojen Liiton jäsen.

  Yhdistyksen johtokunta vuonna 2017 :                 Lea Iso-Möttönen, puheenjohtaja, 
  Liisa Raivio, varapuheenjohtaja, 
  Raija Hietala. sihteeri
  Hannu Korpua, jäsen,
  Aini Haataja, jäsen
  Päivi Ollila, jäsen,
  Anu Turunen, varajäsen
  Matti Lappalainen, varajäsen

  Yhdistykseen kuuluu 37 jäsentä ja neljä perustajakunniajäsentä. Jäsenmaksu on 25 euroa.

  Jos olet kiinnostunut jäsenyydestä, ota yhteyttä puheen-johtajaan tai seuran kotisivujen hakulomakkeella.

  Lea Iso-Möttönen
  Puh.0407360785 Email: lea.isomottonen@gmail.com

 • SÄÄNNÖT

  Sääntömuutos rekisteröity 23.10.2014


  TAITEILIJASEURA KOILLINEN ry:n säännöt

  1 § Nimi ja kotipaikka

  Yhdistyksen nimi on Taiteilijaseura Koillinen ry ja kotipaikka on Kuusamon kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on Koillismaa: Kuusamon, Posion, Taivalkosken ja Pudasjärven kunnat sekä Sallan kunta.


  2 § Tarkoitus

  Yhdistyksen tarkoituksena on koota erilaiset kuvataiteen tekijät yhteistoimintaan taiteilijoiden työn tukemiseksi ja taideharrastusten kehittämiseksi.
  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää taidenäyttelyitä, luentopäiviä sekä opinto- ja taidetilaisuuksia. 
  Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja jälkisäädöksiä sekä omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta.  


  3 § Jäsenet

  Yhdistyksen jäsenyyttä voi hakea kirjallisesti johtokunnalta.  
  Yhdistykseen kuuluu varsinaisia jäseniä, kunniajäseniä ja kannatusjäseniä.
  Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö.
  Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on huomattavasti tukenut ja edistänyt yhdistyksen toimintaa ja Koillismaan kuvataide-elämää.
  Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Jäsen voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa.
  Jäsen, joka ei kahteen vuoteen ole maksanut jäsenmaksuaan, katsotaan yhdistyksestä eronneeksi.
  Jäsen, joka toiminnallaan on vahingoittanut yhdistyksen toimintaa, voidaan yhdistyksen kokouksessa erottaa jäsenyydestä. Päätöksen tekoon tarvitaan 2/3 annetuista äänistä. 


  4 § Jäsenmaksu

  Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet maksavat vuosikokouksen päättämän jäsenmaksun. 
  Kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksusta.


  5 § Johtokunta

  Yhdistyksen hallituksena toimii vuosikokouksen valitsema johtokunta, joka valitaan yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan.
  Johtokuntaan kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä (4) muuta jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Yhteensä 6 jäsentä (+ 2 varajäsentä). Johtokunta valitsee keskuudestaan sihteerin ja rahastonhoitajan ja muut toimihenkilöt. Johtokunta voi kutsua rahastonhoitajan myös johtokunnan ulkopuolelta.
  Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (3) sen jäsenistä on saapuvilla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuina.
  Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.


  6 § Johtokunnan tehtävät

  Johtokunta:
  1. Kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle.
  2. Valmistelee yhdistyksen kokoukselle esitettävät asiat.
  3. Panee täytäntöön yhdistyksen johtokunnalle antamat tehtävät.
  4. Hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja raha-asioita, pitää niistä kirjaa ja tekee tilinpäätöksen.
  5. Laatii vuosikertomuksen.
  6. Pitää jäsenluetteloa.
  7. Huolehtii yhdistyksen virallisesta edustuksesta.
  8. Järjestää yhdistyksen toimeenpanemat näyttelyt. Huolehtii juryjen ja näyttelytoimikuntien asettamisesta.
  9. Laatii vuosittain tulo- ja menoarvion ja tekee toimintasuunnitelman tulevalle kaudelle.
  10. Toimii muullakin tavoin kuvataiteiden hyväksi.


  7 § Nimien kirjoittaminen

  Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.


  8 § Tilit / toiminta

  Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit ja johtokunnan vuosikertomus sekä muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on annettava ennen tammikuun 31. päivää yhdistyksen toiminnantarkastajalle, jonka tulee viimeistään helmikuun 15. päivänä antaa kirjallinen kertomus toimittamastaan tarkastuksesta johtokunnalle vuosikokoukselle esittämistä varten.


  9 § Kokoukset

  Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa. Muita kokouksia johtokunta kutsuu koolle tarvittaessa tai jos 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.
  Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni.
  Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta jäsenille toimitettavalla kirjeellä.
  Vuosikokouksessa puhetta johtaa kokouksen valitsema henkilö, muissa kokouksissa yhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtaja.


  10 § Vuosikokousasiat

  Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat
  1. Kokouksen avaus.
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään johtokunnan laatima edellisen vuoden toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto.
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle.
  7. Käsitellään johtokunnan laatima toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio tulevalle toimintakaudelle.
  8. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sekä johtokunnan muut varsinaiset jäsenet (4) ja varajäsenet (2) tulevalle toimintakaudelle. Johtokunta valitsee järjestäytymiskokouksessa sihteerin ja rahastonhoitajan. 
  9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
  10. Päätetään jäsenmaksujen suuruus tulevalle kaudelle.
  11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


  11 § Äänestykset

  Jos asia on kokouksessa päätettävä äänestämällä, ratkaisee sen yksinkertainen enemmistö. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa. Lippuäänestys toimitetaan, jos joku läsnä olevista sitä vaatii. 


  12 § Tiedottaminen

  Ainoastaan yhdistyksen johtokunta on oikeutettu antamaan julkisia lausuntoja seuran toiminnasta. Yksityinen jäsen tai jäsenryhmä saa esiintyä yhdistyksen nimissä vain johtokunnan tai yhdistyksen suostumuksella.


  13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

  Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen vuosikokouksessa, jos 3/4 kaikista kokouksessa annetuista äänistä muutosta kannattaa. Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä yhdistyksen vuosikokouksessa. Yhdistyksen toiminta lopetetaan, jos 3/4 kokouksessa annetuista äänistä kannattaa purkamista. 
  Sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on mainittava erikseen kokouskutsussa.


  14 § Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen jäljellä olevat varat Koillismaan taiteen hyväksi yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla.


  16 § Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.